Đánh giá tổ chức thi hành và đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn cho ý kiến về đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, các văn bản quy định liên quan.Luật đất đai
Đánh giá tổ chức thi hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên & Môi trường về đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành, TP. Hà Nội giao các Sở: Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, UBND quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên & Môi trường thực hiện rà soát đánh giá việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan (từ thời điểm từ 1/7/2014 đến 30/3/2017).

Căn cứ vào thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy đinh của Luật Đất đai và các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo bằng văn bản, gửi về UBND thành phố trước ngày 20/4/2017 (qua Sở Tài nguyên & Môi trường để tổng hợp báo cáo). Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp và hoàn thiện dự thảo văn bản của UBND thành phố (theo đề cương hướng dẫn) gửi Bộ Tài nguyên & Môi trường. Yêu cầu Sở báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/4/2017.