Duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức năm 2015 năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Hoài Đức năm 2015 với tổng diện tích tự nhiên là 8.246,77 ha.kế hoạch sử dụng đất
UBND TP. Hà Nội vừa duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Hoài Đức

năm 2015. Ảnh minh họa

Cụ thể, trong 8.246,77 ha diện tích tự nhiên thì đất phi nông nghiệp chiếm 4.109,04 ha; đất nông nghiệp diện tích 2,98 ha và đất chưa sử dụng 29,67 ha. Năm nay, huyện Hoài Đức được phép thu hồi 68,37 ha đất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm 2,9 ha và đất trồng lúa 65,47 ha.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội cũng phê duyệt cho huyện Hoài Đức được chuyển đổi mục đích sử dụng 136,92 ha đất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm còn lại 25,29 ha, đất trồng lúa 105,67ha, đất nuôi trồng thủy sản 5,96 ha thành đất phi nông nghiệp.