Lệ phí trước bạ nhà đất tính theo giá TP ban hành năm 2020

“Giá tính phí trước bạ đối với tài sản là nhà đất kể từ trước thời điểm 1/4/2013 (ngày Thông tư 34 của Bộ Tài chính có hiệu lực) căn cứ vào giá do UBND Tp.HCM ban hành”.


Cục Thuế Tp.HCM đã gửi công văn ngày 29/7 hướng dẫn chi cục thuế các quận/huyện với nội dung trên sau khi đã được UBND TP chấp thuận. Trường hợp tài sản đăng ký nộp trước bạ nhưng chưa được quy định trong bảng giá trước bạ của địa phương, hoặc giá quy định trong bảng giá chưa phù hợp với quy định, hoặc giá mua bán trên hóa đơn hợp pháp lớn hơn giá tính trước bạ do TP quy định thì Cục Thuế phải báo cáo để sửa đổi bổ sung bảng giá cho phù hợp để có căn cứ tính lệ phí trước bạ.


Lệ phí trước bạ nhà đất tính theo giá TP ban hành năm 2020 2


Đối với những trường hợp kể từ sau ngày 1/4/2013, Cục Thuế hướng dẫn giá tính lệ phí trước bạ nhà đất cũng là giá do TP ban hành. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt phải xác định giá tính lệ phí trước bạ. Cụ thể: trong trường hợp nhà hoặc đất mua theo phương thức đấu giá thì lệ phí trước bạ sẽ căn cứ vào giá trúng đấu giá thực tế; nhà sở hữu nhà nước bán cho người mua thì lệ phí trước bạ tính theo hóa đơn bán nhà; lệ phí trước bạ với nhà tái định cư được tính theo giá bán do Nhà nước phê duyệt nếu giá bán đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi và giá nhà nơi tái định cư.

Trước đó, tại Tp.HCM, việc tính lệ phí trước bạ đối với đất có hai quan điểm khác nhau. Ý kiến thứ nhất cho rằng trường hợp này phải nộp theo giá đất đấu giá hoặc giá chuyển nhượng trên hợp đồng (nếu giá này cao hơn giá do TP quy định). Tuy nhiên, ý kiến khác cho rằng theo quy định pháp luật thì lệ phí trước bạ đối với nhà lẫn đất được nộp theo bảng giá do TP ban hành. Do đó, Sở Tài chính gửi văn bản hỏi Bộ Tài chính và được bộ này hướng dẫn theo nội dung trên.