Sudico lại ‘khất’ cổ tức năm 2016 và 2017 2020

Xin dời ngày thanh toán cổ tức từ cuối năm 2020 sang năm 2021, Sudico lần thứ năm khất nợ cổ đông vì chưa đủ tiền.

Thay vì trả cổ tức như đã hẹn vào 31/12, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (Sudico) vừa thông báo lùi ngày thanh toán sang 31/12/2021.

Sudico cho biết, nếu thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ xem xét trả cho cổ đông sớm hơn. Cổ tức hai năm này được Sudico trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá.

Đây không phải là lần đầu Sudico xin “khất” trả cổ tức. Tháng 9/2019, công ty đã xin dời lịch thanh toán cổ tức năm 2016 vào cuối năm 2020, thay vì cuối tháng này như đã định. Còn cổ tức năm 2017 cũng được “hứa” chi trả vào 31/12/2020 thay vì trả trong 2 đợt vào cuối tháng 9 và tháng 12 năm 2019. Với khoản cổ tức của năm 2016, đến nay, công ty đã dời lịch chi trả 5 lần từ thời gian thanh toán ban đầu là 25/1/2018.

Trước việc chậm trả cổ tức của Sudico, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) năm 2019 từng có văn bản nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện các quy định về quản trị. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Khi đó, Sudico giải trình hoãn trả cổ tức vì nguồn vốn cho việc này chủ yếu từ nguồn thu tại dự án trong đó có khu đô thị mới Nam An Khánh nhưng các đối tác chậm thanh toán, công ty bị thiếu nguồn vốn để thực hiện.

Phương Ánh

Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sudico lại ‘khất’ cổ tức năm 2016 và 2017
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757