Xây nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim, Hoàng Mai năm 2020

Ngày 17/3, truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 179/TB-UBND về việc đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim, Hoàng Mai.

nhà ở thương mại
Hà Nội chấp thuận đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim, Hoàng Mai

Theo đó, UBND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim, Hoàng Mai. Để phục vụ công tác tái định cư của thành phố, thành phố đặt hàng toàn bộ quỹ nhà này.

Dự án triển khai phải đảm bảo các yêu cầu:

Dự án phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND thành phố, báo cáo xin chủ trương của Thường trực Thành ủy.

Sở Xây dựng và nhà đầu tư tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng đặt hàng để phục vụ tái định cư với cơ chế triển khai phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước – nhà đầu tư – người dân (thuộc đối tượng tái định cư có đăng ký mua nhà).

Sự cần thiết hình thành phương thức đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo cơ chế đặt hàng để phục vụ tái định cư; Báo cáo những nội dung của dự án đầu tư có sử dụng đất tại X2 Đại Kim, Hoàng Mai xin chủ trương của Thường trực Thành ủy. Đề xuất Thường trực Thành ủy thông qua chủ trương, giao UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận triển khai phương thức đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo cơ chế đặt hàng để phục vụ tái định cư, trong đó có phần kiến nghị về chế độ thu tiền sử dụng đất các dự án.

Yêu cầu nhà đầu tư, các sở, ngành của thành phố khẩn trương phối hợp thực hiện theo nguyên tắc triển khai song song các phần công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo sự khớp nối, đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, nhà đầu tư thống nhất đề xuất các nội dung cụ thể về cơ chế triển khai, hoàn thành trước ngày 20/3/2017.

Nhà đầu tư có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án; đảm bảo đầy đủ nguồn lực (tài chính, nhân lực, vật lực…) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng có trách nhiệm triển khai phần nhiệm vụ quy định đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu phối hợp với các sở, ngành có liên quan; Sau khi có chủ trương đầu tư dự án, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng có trách nhiệm giải quyết hồ sơ quy hoạch, kiến trúc, cấp phép xây dựng, giao đất… đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện để nhà đầu tư có thể khởi công vào đầu tháng 5/2017.